ผู้บริหารสถานี
นายตรีเทพ ไทยคุรุพันธ์
กรรมการผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ
0-2218-3970 ต่อ 109
อาจารย์ ธีระพงศ์ ประทุมศิริ
ที่ปรึกษาด้านเทคนิค
แผนกบริหารทั่วไป
นายพิทัศภูมิ เผ่าโสภา
เลขานุการ
02-218-3970 ต่อ 126
นายธนินณิวัฒน์ สิริปัญจทรัพย์
พนักงานบัญชี
02-218-3970 ต่อ 105
นางสาวพิกุล คุลิลัง
พนักงานการเงินและพัสดุ
02-218-3970 ต่อ 106
นางสาวกนกทิพย์ หารคำ
พนักงานธุรการทั่วไป
02-218-3970 ต่อ 0
นายอนุศิษฎ์ เจริญรัตน์
พนักงานขับรถยนต์
02-218-3970 ต่อ 0
แผนกพัฒนาตลาด
นางศิริวรรณ รัตนพงษ์
หัวหน้าแผนกตลาด
02-218-3970 ต่อ 101
นางสาววลีรัตน์ มีกุล
พนักงานพัฒนาตลาด
02-218-3970 ต่อ 102
นางสาวอติภา ต่วนชื่น
พนักงานพัฒนาตลาด
02-218-3970 ต่อ 103
แผนกข่าว
นายนันทพงศ์ ม่วงพิณ
ผู้สื่อข่าว / ผู้ประกาศข่าว
02-218-3970 ต่อ 120
นางสาวดลยา เกียรตินอก
ผู้สื่อข่าว / ผู้ประกาศข่าว
02-218-3970 ต่อ 124
แผนกรายการ
นางสาวสีส้ม เอี่ยมสรรพางค์
ผู้ชำนาญการแผนกรายการ
02-218-3970 ต่อ 116
นายอภิศักดิ์ สุวรรณศักดิ์
รักษาการหัวหน้าแผนกรายการ
02-218-3970 ต่อ 130
นางสาวศุภรัตน์ กองคำ
ผู้ผลิตรายการ
02-218-3970 ต่อ 130
นางสาวรุจิรดา นุชสำอางธนนาถ
Co-Producer
02-218-3970 ต่อ 118
นางสาวพรรณธิดา หนูขาว
ประสานงานฝ่ายรายการ
02-218-3970 ต่อ 130
นางสาวพิมพ์ลภัส โยวะผุย
Co-Producer Trainee
02-218-3970 ต่อ 117
แผนกควบคุมการออกอากาศ
นายวิรัตน์ แววอาราม
รักษาการหัวหน้าแผนกควบคุมการออกอากาศ
นายประเสริฐ ชลรวชิราภรณ์
พนักงานควบคุมการออกอากาศ
นายแมน สังขรักษ์
พนักงานควบคุมการออกอากาศ
02-218-3970 ต่อ 111 / 113
นายสมชาย มานะสุบิน
พนักงานควบคุมการออกอากาศ
02-218-3970 ต่อ 111 / 113
นายโอชา สุนทร
พนักงานควบคุมการออกอากาศ
02-218-3970 ต่อ 111/113
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายสรรพพล ก่ำใย
Digital Video Specialist
02-218-3970 ต่อ 110
นางสาวพจนีย์ ปิยะโอสถสรรค์
Digital Content Creator
02-218-3970 ต่อ 128
นายพงศธร พึ่งบุญพุทธิพงศ์
CG Artist
02-218-3970 ต่อ 127
นายธราดล ประทุมศิริ
Sound Engineer
02-218-3970 ต่อ 110
นางสาวอรพรรณ เปี่ยมชูชาติ
ช่างภาพและวิดีโอ / ตัดต่อวิดีโอ
02-218-3970 ต่อ 110
นายธีระพล วัดเวียงคำ
ช่างภาพและวิดีโอ / ตัดต่อวิดีโอ
02-218-3970 ต่อ 110
นายปัญญา ศฤงคาร
IT Support
นายกฤช วงศ์เขมรัฐ
เทคโนโลยีดิจิทัล
02-218-3970 ต่อ 127
แผนกพัฒนางานด้านภาพและรายการโทรทัศน์
นายสมเกียรติ จิรรุ่งโรจน์กุล
Editing Producer
02-218-3970 ต่อ 125
นายจิระศักดิ์ ปิยะทัต
TV Producer
02-218-3970 ต่อ 125
นางสาวปลายฟ้า เฝ้าเฝื้อย
Computer Graphic
02-218-3970 ต่อ 125