ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์
ประธานกรรมการบริหารสถานี และรองอธิการบดี
ศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม
กรรมการ และผู้ช่วยอธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา อัครจันทโชติ
กรรมการ และคณบดีคณะนิเทศศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์
กรรมการ และผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล
กรรมการ และผู้ช่วยอธิการบดี
นางสาวสุภาวดี ตันติยานนท์
กรรมการ
นายรุ่งโรจน์ ตันเจริญ
กรรมการ
นายตรีเทพ ไทยคุรุพันธ์
กรรมการและเลขานุการ
0-2218-3970 ต่อ 109