ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก สั่งการให้ทุกหน่วยงานเฝ้าจับตามวลน้ำจากสุโขทัย ขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม 24 ชั่วโมง.

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ว่า ขณะนี้ทางจังหวัดได้มีการเตรียมความพร้อมไว้ในทุกด้านและสั่งเจ้าหน้าที่เฝ้าจับตาติดตามมวลน้ำที่ไหลมาจากสุโขทัยอย่างเข้มงวด เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินหากมีกรณีน้ำท่วมอีกครั้ง รวมไปถึงฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมพร้อมหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจแปลงเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมก่อนหน้านี้และมอบถุงยังชีพให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนประกอบกับทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการตรวจเช็คระดับน้ำในแม่น้ำยมทุก3ชั่วโมงด้วยเช่นกัน

ด้านนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการปทุมธานี มีหนังสือ แจ้งนายกอบจ.และ ผู้อำนวยการทุกอำเภอ ขอให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เกษตรกร ที่ประกอบอาชีพประมง เพาะปลูก หรือเลี้ยงสัตว์บริเวณริมแม่น้ําเจ้าพระยา บริษัทห้างร้าน ที่ประกอบกิจการ ในแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทราบถึงสถานการณ์น้ำปัจจุบัน และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมกําชับผู้อํานวยการท้องถิ่นในพื้นที่ให้เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะพื้นที่ที่น้ำตอนบนไหลผ่าน (น้ำเหนือ) และมีฝนตกสะสม พร้อมทั้งประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในพื้นที่เตรียมความพร้อม กําลังพล วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร และยานพาหนะ ให้พร้อมปฏิบัติงาน อํานวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง หากเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ให้รายงานสถานการณ์ และการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น ให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทราบทันที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-581-3120

ข่าวต้นชั่วโมงล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง