ประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่ มองว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ยังคงละเลยเศรษฐกิจท้องถิ่นทำให้ความเหลื่อมล้ำลดลงไม่ได้

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/Breaking-News-Detail.php on line 124
"คุณนันทพงศ์ ม่วงพิณ ทีมข่าวจุฬาฯ เรดิโอพลัส มีรายงาน "

นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่ และประธานมูลนิธิสืบสานล้านนา กล่าวระหว่างการสัมมนาเรื่อง เรื่องใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ในอนาคตที่ยั่งยืนว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีทั้งสองฉบับนี้ มีกระบวนทัศน์ที่ยังมองรูปแบบเดิม ๆ คือการรวมศูนย์ ซึ่งจะไม่ช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทิ้งคนยากจนไว้ข้างหลัง ท่ามกลางวาทกรรมอันสวยหรู เพราะปัญหาเชิงโครงสร้างในรูปแบบเดิม ๆยังคงอยู่ ที่ยังคงรวมศูนย์อำนาจทางการเมืองผูกขาดไว้ที่ส่วนกลาง และยังมีการรวมศูนย์ผูกขาดทางเศรษฐกิจกับนายทุนขนาดใหญ่ และยังมีการรวมศูนย์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติไว้ที่รัฐเป็นหลัก

ขณะเดียวกันภาคส่วนเศรษฐกิจท้องถิ่นกลับถูกละเลย ไม่ได้รับการดูแล หากต้องการให้แผนต่างๆตอบโจทย์ในอนาคต ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนนั้น ได้มีข้อเสนอแนะว่า ในแผนต้องระบุอย่างชัดเจนถึง 5 ประเด็นต่อไปนี้ คือ 1.ต้องมีการกระจายอำนาจทางการเมือง 2.ลดการผูกขาดทางเศรษฐกิจ 3.จัดสรรทรัพยากรใหม่ ที่ให้ทุกฝ่ายมีส่วนรวมอย่างยั่งยืนมากขึ้น 4.กระจายอำนาจการจัดการศึกษา 5.การแก้รัฐธรรมนูญที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมจึงจะทำให้เกิดกติกาใหม่ ที่ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

ส่วน น.ส.ธัญชนก คชพัชรินทร์ ตัวแทนกลุ่มนักเรียนเลว กล่าวว่า ในมุมมองคนรุ่นใหม่มองว่าการมีอยู่ของแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันคือปัญหาของประเทศ สิ่งที่คนรุ่นใหม่ต้องการอาจจะไม่ได้อยู่ที่แผนหรือยุทธศาสตร์ชาติ แต่ต้องมาจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมาจริงๆ ดูแลประชาชนอย่างแท้จริง มีระบอบประชาธิปไตยที่ดีดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง ขณะที่ด้านความเหลื่อมล้ำทางสังคม แม้ว่าในแผนจะมีการมองเห็นถึงปัญหาเหล่านี้ก็จริง แต่การแก้ไขปัญหาในแผน ก็แก้ตามมุมมองของคนร่างแผนเพียงมุมเดียว คือ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์ม ซึ่งส่วนตัวมองว่า สิ่งนี้ไม่ช่วยแก้ปัญหาลงได้ ต้องเป็นเรื่องของสวัสดิการ สวัสดิภาพ ค่าแรงที่สามารถช่วยดูแลได้มากขึ้นจึงจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ถูกจุดมากขึ้น พร้อมระบุว่า หากต้องการมีแผนยุทธศาสตร์ที่ดีขึ้น สิ่งที่ควรจะเป็นคือรัฐบาลต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนที่ แท้จริง และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทุกระดับ

ข่าวต้นชั่วโมงล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง