ขยายเวลารับสมัครโครงการ ENVI MISSION : ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 2
"ขยายเวลารับผลงาน ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ขอเชิญน้องๆ เยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งผลงานเพื่อคัดเลือกในโครงการ ENVI MISSION: ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 “Waste a moment: เปิดประเด็นเรื่องขยะ”ชิงโล่เกียรติยศ ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล "

ขอเชิญน้องๆ เยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อมส่งผลงานเพื่อคัดเลือกในโครงการENVI MISSION: ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 “Waste a moment: เปิดประเด็นเรื่องขยะ” ชิงโล่เกียรติยศ ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล รับสมัครเป็นทีม (ใน 1 ทีมประกอบด้วยนักเรียน 3 คน อาจารย์และ/หรือผู้นำชุมชน 2 คน) โดยผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครพร้อมตอบคำถามตามแบบฟอร์มของคณะกรรมการคัดเลือก จำนวน 30 ทีมที่เข้ารอบ จะได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ “Waste a moment: เปิดประเด็นเรื่องขยะ” (3 วัน 2 คืน) ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี ทุกท่านจะได้รับใบประกาศ และเงินสนับสนุนโครงการฯสำหรับทุกทีม

ความเป็นมา

สถานการณ์ปัจจุบันของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม กลายเป็นปัญหาระดับโลก ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ ดังนั้นจึงนับว่าเป็นความรับผิดชอบของทุกคนที่จะต้องร่วมมือช่วยแก้ปัญหา สำหรับประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตของสภาพแวดล้อมทุกด้าน อาทิ มลภาวะอากาศ ขยะมูลฝอยและขยะพลาสติก ทุกคนควรจะต้องหาทางออกในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและยั่งยืน ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาปริมาณมา ก ทำให้รัฐบาลมีมาตรการต่างๆ ออกมาเพื่อแก้ปัญหา เช่น มาตรการลดเลิกใช้ถุงพลาสติก และการรณรงค์รีไซเคิล และหันมาเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อมรวมถึงการวางยุทธศาสตร์ 20 ปี ที่ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ “โควิด-19”เป็นเวลามากกว่าแปดเดือน มีจำนวนผู้ป่วยเกือบ 50 ล้านคน ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า200 ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยการปรับเข้าสู่ “นิวนอร์มัล” หรือชีวิตวิถีใหม่เพื่อช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ผลการประเมินของกรมควบคุมมลพิษพบว่าในช่วงการประกาศล็อคดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ส่งผลให้ปริมาณขยะพลาสติกจากการสั่งสินค้าเดลิเวอรีหรือการสั่งสินค้าและอาหารแบบออนไลน์เพิ่มขึ้นกว่า 15% เนื่องมาจากพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป
จากปัญหาดังกล่าวภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ผลิตรายการ “Envi Insider by ดร.โอ” ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 11.30–11.55 น. คลื่นความถี่ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ดำเนินรายการโดย ศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุลเป็นรายการที่นำเสนอเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม สาเหตุของปัญหาและผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมหาแนวทางแก้ไข เพื่อสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสภาพแวดล้อม ได้ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ทั้งด้านการศึกษาและเผยแพร่ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อกระตุ้นจิตสำนึก ตลอดจนการปรับทัศนคติด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศและเป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร ก่อให้เกิดแรงผลักดันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น จึงร่วมกันสรรสร้างโครงการ Envi Mission: ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม“Waste a moment: เปิดประเด็นเรื่องขยะ”เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรอย่างถูกต้องและเหมาะสมอีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเผยแพร่ให้กับคนรอบข้าง

วัตถุประสงค์โครงการ

(1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาและแนวทาง “การจัดการขยะ” แบบครบวงจรและยั่งยืน

(2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปต่อยอดด้วยการจัดทำโครงงาน เกี่ยวกับการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม

(3) เพื่อสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยในการมีส่วนช่วยพัฒนาและแก้ไขปัญหาของสังคมแบบบูรณาการและยั่งยืน

การดำเนินกิจกรรม

1. คัดเลือกเยาวชนจากทุกภูมิภาคของประเทศ โดยส่งผลงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ประเด็นเรื่องขยะ ส่งผลงานเป็นทีม ๆ ละ 5 คน ประกอบไปด้วย นักเรียน 3 คน ครูและผู้นำชุมชุน 2 คน ที่เป็นที่ปรึกษาทีม

2. คณะกรรมการโครงการ Envi Mission คัดเลือกผู้สมัครจำนวน 30 ทีม เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตร ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม "Waste a moment" เปิดประเด็นเรื่องขยะ ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เืพื่อภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน จะได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการทีมละ 5,000 บาท

3. ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 30 ทีมดำเนินโครงงานการจัดการขยะ และส่งรายงานความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ์

4. คณะกรรมการโครงการ Envi Mission คัดเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบจำนวน 10 ทีม เพื่อประกวดโครงงาน Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม "Waste a moment" เปิดประเด็นเรื่องขยะ ทั้ง 10 ทีมจะต้องเข้ามานำเสนอผลงาน ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมประกาศผลรางวัลชนะเลิศ

เกณฑ์การตัดสิน

(1) โครงการมีนวัตกรรมและมีความสร้างสรรค์ (50%)

(2) ผลการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม (30%)

(3) การนำเสนอ มีความน่าสนใจ (20%)

** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่่สิ้นสุด

รางวัล

รางวัลที่ 1: เงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมประกาศเกียรติคุณ

รางวัลที่ 2: เงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมประกาศเกียรติคุณ

รางวัลที่ 3: เงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมประกาศเกียรติคุณ

รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัลละ 5,000 บาทพร้อมประกาศเกียรติคุณ

รางวัลสำหรับผู้เข้ารอบ 5 ทีมที่เหลือจะได้รับของที่ระลึกและประกาศเกียรติคุณ

โรงเรียนของทีมที่ได้รับรางวัลที่ 1-3 และรางวัลชมเชย จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับโรงเรียนของทีมที่ผ่านเข้ารอบอีก 5 ทีมที่เหลือจะได้รับประกาศเกียรติคุณ

การรับสมัคร

รับสมัครเป็นทีม ๆ ละ 5 คน (นักเรียน 3 คน ครูหรือผู้นำชุมชน 2 คน)

ส่งใบสมัคร พร้อมตอบคำถาม และส่งผลงานหรือโครงการฯ โดยมีช่องทางส่งใบสมัคร คือ
1. https://curadio.chula.ac.th หรือ สแกนคิวอาร์โค๊ด จากโปสเตอร์
2. Email : prcuradio@gmail.com
3. ทางไปรษณีย์ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วงเล็บโครงการ Envi Mission) อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬา ซอย 12 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หมดเขตรับใบสมัครทุกช่องทาง วันที่ 31 มีนาคม 2564

ประกาศผล วันที่ 15 เมษายน 2564 ทางเว็บไซต์ www.curadio.chula.ac.th และ www.facebook.com/curadio

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-2183971-3 ต่อ 102-103 หรือ 081 9897956

ดาวโหลดใบสมัคร
ลิ้งค์ใบสมัครออนไลน์
ตัวอย่างใบสมัคร
พิธีเปิดตัวโครงการ “ENVI MISSION ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 2
เสวนาวิชาการ "ขยะ : ปัญหาสำคัญหรือทองคำของสังคม"
ข่าวและกิจกรรมล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง