ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ "ตามรอยพ่อ...วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน ครั้งที่ 6"

1 นางสาว ธันวลัญช์ บริรักษ์บทวลัญช์ กทม.
2 นางสาว ทิพย์ญาดา ฉัตรโรจน์วณิช กทม.
3 นาย วัชรากรณ์ ชูเมือง กทม.
4 นายวันชัย จำปาหอม กทม.
5 นายธนัต เกตุเรือง กทม.
6 นางสาว ศันสณีย์ ผดุงสันต์ กทม.
7 นางสาว เบญจวรรณ กทม.
8 นางสาว ปาณิสรา งามอัมพรอิทธิ กทม.
9 นาย เบญจพล ปัญญาวุธ กทม.
10 นาย ภวัต บุณยธนาศิริ กทม.
11 นาย กิตติโชติ คำแย้ม พิษณุโลก
12 นางสาว ปภานัน น่วมทอง พิษณุโลก
13 นางสาว พิยดา แสงท่านั่ง พิษณุโลก
14 นางสาว อารียา ศรีบัวนาน พิษณุโลก
15 นาย ปฏิภาณ พิชญประเสริฐ พิษณุโลก
16 นางสาว พรพรรณ ส้มโอหวาน พิษณุโลก
17 นางสาว สายสวรรค์ พุ่มเกตุ พิษณุโลก
18 นาย ธีระภัทร พรพินิจเจริญ พิษณุโลก
19 นาย ธีระภัทร อินทร์ตา สมุทรสาคร
20 นาย ธรรมทัศน์ ไชยศิริ พระนครศรีอยุธยา
21 นางสาว อิสราภรณ์ ละออแช่ม พระนครศรีอยุธยา
22 นางสาว พจนา เรืองจุ้ย นครปฐม
23 นายพูลเกียรติ กุลธีระ นครปฐม
24 นางสาว นวนนท์ รื่นนิมิตร ลพบุรี
25 นางสาว ธนภรณ์ ลือฤทธิพงษ์ ลพบุรี
26 นาย รัชชานนท์ คำมี สระบุรี
27 นางสาว พิมพ์ลภัส ฟองสมุทร์ สระบุรี
28 นาย วรวุฒิ เอี่ยมสะอาด พิจิตร
29 นางสาว ณัฐธิดา อินทรวิเศษ นครสวรรค์
30 นางสาว สุกัญญา ปัญญางาม นครสวรรค์
31 นาย กอบพงษ์ อภิชนชิต นครสวรรค์
32 นางสาว ศิวพร โพธิ์ทอง นครสวรรค์
33 นางสาว มนัญญา เกตุเตี้ย ประจวบคีรีขันธ์
34 นางสาว ภัทรายุ พันปี ประจวบคีรีขันธ์
35 นางสาว ศิริรัตน์ สุขนิรัญ เพชรบุรี
36 นางสาว ปรียาภัทร แก้วมูล ตาก
37 นางสาว ณัฐนันท์ อ่อนเบา กาญจนบุรี
38 นางสาว จิราภรณ์ อ่วมใจอารีย์ ราชบุรี
39 นาย ปรมินทร์ ชูช่วย ตรัง
40 นางสาว ฑิตยา มีจิตร ตรัง
41 นางสาว ชนินาถ แสงแก้วสุข ตรัง
42 นาย พลากร รัตนพันธ์ ตรัง
43 นางสาว ศิรินันท์ ชะนะทอง สตูล
44 นางสาว เปมิกา แซ่หลี สตูล
45 นาย เตะวา พาเกาะ เชียงใหม่
46 นางสาว เกษราภรณ์ ธรรมวิยา ลำปาง
47 นางสาว ตยาคีร์ พรมมาลา ลำปาง
48 นางสาว เพียงขวัญ พิรินากัญจน์ ลำพูน
49 นางสาว สายวรีย์ พลอำนวย ชลบุรี
50 นางสาว นฤมล กลางสวัสดิ์ สระแก้ว
51 นาย นัทธพงศ์ เรณูศิลป์ สระแก้ว
52 นาย นิติพงษ์ อาจปักษา ชลบุรี
53 นาย ฐากูร สิใสภูวเดช ระยอง
54 นาย กษิดิ์เดช ก้งเส้ง ระยอง
55 นางสาว เกสร จีนปรุ เลย
56 นาย ภัทรพล พรมใจ เลย
57 นาย อภิชานนท์ พลซา เลย
58 นางสาว จารุวรรณ ธรรมจิต กาฬสินธุ์
59 นางสาว อาทิตยา ตากุด กาฬสินธุ์
60 นางสาว กานดามณี ทาแก้วน้อย กาฬสินธุ์
61 นาย กฤษณะ มูลมาตร์ กาฬสินธุ์
62 นาย ศุภณัฐ กองจันทร์ ขอนแก่น
63 นางสาว กัญญาภัค ศรีสุวรนันท์ ขอนแก่น
64 นาย จิตรกร พุ่มบัว ขอนแก่น
65 นางสาว เสาวลักษณ์ วงศ์อุดร นครราชสีมา
66 นางสาว อุไรวรรณ เทียบแก้ว นครราชสีมา
67 นาย ธราธร พูนอนันต์ บุรีรัมย์
68 นางสาว น้ำทิพย์ คงพลปาน บุรีรัมย์
69 นางสาว สุพรรณาษา ทองอินทร์ บุรีรัมย์
70 นาย ชูเกียรติ พึ่งวาล บุรีรัมย์
71 นาย เศรษฐปกรณ์ วิเศษชู มหาสารคาม
72 นาย รัตนพล คิดไร มหาสารคาม
73 นาย พุทธชาติ บุญชู ศรีสะเกษ
74 นางสาว ศิริรัตน์ สมสวย สุรินทร์
75 นาสาว ชมพูนุช สิงห์แก้ว สุรินทร์
76 เด็กหญิง ศิริยากร ศิริสุข สุรินทร์
77 เด็กหญิง วาณิชา งามสง่า สุรินทร์
78 นาย ธนวัตร์ ผมพันธ์ อุบลราชธานี
79 นางสาว กิตติภรณ์ แสนโพธิ์ อุบลราชธานี
80 นางสาว วิภาดา เข็มพรมมา อุบลราชธานี

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องส่ง "แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ" (ดาวน์โหลดจากลิงค์ด้านล่าง) ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

เอกสารที่ต้องแนบมาร่วมกับใบตอบรับโครงการ
1. สำเนาบัตรประชาชน ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
ส่งมาที่ แฟกซ์ 02-219 2007 หรือ อีเมล prcuradio@gmail.com

ส่งแบบตอบรับภายใน วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

สอบถามเพิ่มเติม งานสื่อสารองค์กร โทร. 0-2218-3970-74 ต่อ 102-103 หรือ 081-9897956

ข่าวและกิจกรรมล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง