ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือก โครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม
"ทีมที่ผ่านการคัดเลือก โครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ตอน Waste a moment เปิดประเด็นเรื่องขยะ โดยไม่ได้เรียงลำดับคะแนน"


ไฟล์ประกาศผล
การเข้าร่วมอบรม Workshop : Design Thinking

การเข้าร่วมอบรม Workshop : Design Thinking
1 .สำหรับทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมอบรม Workshop : Design Thinking แบบ New Normal
ผ่านระบบออนไลน์ ช่วงเวลาประมาณปลายเดือนพฤษภาคม – ต้นเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 3 ครั้ง
2. โดยทุกทีมจะต้องกรอกข้อมูลในใบตอบรับการเข้าร่วมอบรม เป็นไฟล์ doc. หรือ docx. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
และชัดเจน เพื่อสะดวกในการ ใช้ข้อมูลออกใบประกาศเกียรติบัตร และนำส่งมาที่ Email : prcuradio@gmail.com
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564
3. ทุกทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ
3.1. เงินสนับสนุนในการพัฒนาโครงการฯ ทีมละ 5,000 บาท มีเงื่อนไขการได้รับเงินสนับสนุนโครงการคือ
ผู้สมัครเข้าแข่งขันจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังนี้
1. ผ่าน Design Thinking Workshop ครบทั้ง 3 ครั้ง
2. ส่งรายงานความก้าวหน้า โดยจัดทำตามรูปแบบที่คณะกรรมการกำหนด
3. ส่งเอกสารการรับเงินครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วย ใบสำคัญรับเงิน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง (เอกสารใบสำคัญรับเงินจะดำเนินการส่งให้ภายในวันที่ 5 มิ.ย. 2564)
3.2. นักเรียน และที่ปรึกษา ทุกคนที่ผ่านการอบรม Design Thinking Workshop ครบทั้ง 3 ครั้ง จะได้รับประกาศ
เกียรติบัตรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์

กำหนดการอบรม
ใบตอบรับเข้าร่วมอบรม Workshop : Design Thinking
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง