ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการสถานีวิทยุจุฬาฯ

เพื่อให้การบริหารงานของสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 9 (9) และ (10) แห่งข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ประกอบกับข้อ 5 แห่งระเบียบสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้อำนวยการ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 จึงมีมติกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การสรรหา และคัดเลือกกรรมการผู้อำนวยการ ดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป

1.1 มีสัญชาติไทย

1.2 มีอายุระหว่าง 35 – 67 ปี

1.3 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง

1.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

1.5 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

1.6 ต้องไม่มีประวัติการรักษาจิตเวช

1.7 ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถานีวิทยุฯ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

1.8 อื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้อำนวยการ พ.ศ. 2564

1.9 หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระการเป็นทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นทางทหาร

2. คุณสมบัติและความรู้ความสามารถ

2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2.2 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของสถานีวิทยุฯ รวมทั้งการเป็นสื่อวิทยุกระจายเสียงที่มีช่องทางการสื่อสารแบบมัลติแพลตฟอร์ม และ/หรือ เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไป

2.3 มีประสบการณ์วิชาชีพ วิชาการ หรือการบริหาร ไม่น้อยกว่า 8 ปี และมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณ วิชาชีพของกิจการสื่อสารมวลชนเป็นอย่างดี

2.4 มีความเข้าใจและความสามารถในการกำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสถานีวิทยุฯ โดยคำนึงถึงความท้าทายของการดำเนินงานในช่วงของการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์สื่อและการสื่อสารประชาสัมพันธ์

2.5 มีความสามารถในการกำกับดูแลบังคับบัญชาและบริหารงานของสถานีวิทยุฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายที่กำหนด

2.6 มีความสามารถในการวางแผน กำกับ ควบคุม การจัดทำงบประมาณและรายงานการเงินเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

2.7 มีความสามารถในการพัฒนาการดำเนินงานของสถานีวิทยุฯ ให้มีประสิทธิภาพ และมีผลจากการประกอบกิจการอย่างน้อยที่สุดเสมอทุน สามารถเลี้ยงองค์กรให้อยู่รอดได้ สามารถนำเสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดำเนินงานของสถานีวิทยุฯ ต่อคณะกรรมการบริหาร

2.8 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นประโยชน์ในงานได้เป็นอย่างดี

3. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

3.1 ข้อมูลประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

3.2 หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา

3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

3.4 หลักฐานรับรองการทำงานที่ผ่านมา

3.5 เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ที่มีองค์ประกอบของแนวคิด Digital Transformation พร้อมแผนปฏิบัติงาน 3 ปี ตามวาระการดำรงตำแหน่ง ไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4

3.6 เอกสารประกอบที่แสดงถึงแนวคิด ความเข้าใจ ด้านวิชาชีพ วิชาการ หรือการบริหาร และมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณ วิชาชีพของกิจการสื่อสารมวลชน

4. วิธีการสรรหา

4.1 คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศฉบับนี้ เป็นผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหา และเชิญผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นมาสัมภาษณ์แสดงวิสัยทัศน์ต่อไป

4.2 ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาเห็นว่า จำนวนผู้สมัครมีน้อยราย หรือไม่มีผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหา ให้คณะกรรมการสรรหาแจ้งให้คณะกรรมการบริหารทราบ โดยคณะกรรมการบริหารมีสิทธิจะพิจารณาขยายระยะเวลาการรับสมัคร หรือยกเลิกการรับสมัครหรือดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร มติของคณะกรรมการบริหารถือเป็นที่สุด

4.3 ในกรณีที่การสรรหาแล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกไม่เกิน 2 ชื่อ ต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาและเสนออธิการบดีเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อไป

5. เงื่อนไขการจ้าง และวาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามเกณฑ์ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 และมีวาระดำรงตำแหน่งไม่เกิน 2 วาระ

6. อัตราค่าตอบแทน

อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 70,000 บาท และสวัสดิการอื่น ๆ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

7. การรับสมัคร

7.1 กำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 23 เมษายน ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

7.2 ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครและเอกสารประกอบด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ
(ก) ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบด้วยตนเองที่
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 ในวันและเวลาราชการ (จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.)

(ข) ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับมายัง
ประธานกรรมการสรรหา
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง