ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตามประกาศสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อปฏิบัติงานในสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

ตำแหน่ง Producer P7 จำนวน 1 อัตรา

มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายอัคริศ สืบสหการ
2. Mr.Sirat Itsuwarn
3. Mr.Suttissak Thangsuwan
4. Mr.Sitthichok Khowaboonphithak
5. นายจิระศักดิ์ ปิยะทัต
6. นายกสิณเทพ คุณาเจริญ
7. นายบุรุษ ชาน

กำหนด วัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564
เวลา : (เจ้าหน้าที่ได้จัดลำดับช่วงเวลาการมาสัมภาษณ์และแจ้งเป็นรายบุคคล)
สถานที่สัมภาษณ์ : สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 2 ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ตำแหน่ง Creative P7 จำนวน 1 อัตรา

มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายณัฐดนัย อัษฎาเดช
2. นายรัญชน์ วังวิบูลย์

กำหนด วัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564
เวลา : (เจ้าหน้าที่ได้จัดลำดับช่วงเวลาการมาสัมภาษณ์และแจ้งเป็นรายบุคคล)
สถานที่สัมภาษณ์ : สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 2 ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ตำแหน่ง Computer Graphic P7 จำนวน 2 อัตรา

มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายฉัตรชัย บุญยางกาย
2. นางสาวนภาพร ประกิจจานุรักษ์
3. นายนรวร ชูศรี
4. นายธนาธิป โพธิ์เงิน
5. นายกิติบดี ประจำค่าย
6. นายเพชร แน่นอุดร
7. นายเมธาวัฒน์ หลวงภักดี
8. นายชวรินทร์ ศิลปสุวรรณ
9. นายชรินทร์ แก้วมา

กำหนด วัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2564
เวลา : (เจ้าหน้าที่ได้จัดลำดับช่วงเวลาการมาสัมภาษณ์และแจ้งเป็นรายบุคคล)
สถานที่สัมภาษณ์ : สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 2 ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ตำแหน่ง พนักงานบัญชี P7 จำนวน 1 อัตรา

มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นางสาวลัดดาวัลย์ จันรอด
2. นางสาวพุทธิพร เลาหวิวัฒน์
3. นางสาวกุสุมาวดี คำควร
4. นางสาวธารารัตน์ นาคะเกษียร
5. นายธนินณิวัฒน์ สิริปัญจทรัพย์
6. นางสาวธนพร พนมไชย
7. นางสาววรรณกานต์ บุญธรรม
8. นางสาวบัวทอง วงศ์ขุนทอง
9. นางสาวณัฐหทัย เต็งการณ์กิจ
10. นางสาวพรพิมล ประเสริฐวุฒิ

กำหนด วัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2564
เวลา : (เจ้าหน้าที่ได้จัดลำดับช่วงเวลาการมาสัมภาษณ์และแจ้งเป็นรายบุคคล)
สถานที่สัมภาษณ์ : ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) โดยใช้โปรแกรม Zoom

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง