ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์แสดงวิสัยทัศน์ ตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
"ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564"

ตามประกาศสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั้น

บัดนี้ได้ดำเนินการสรรหา โดยคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น ดังนี้

1. นายตรีเทพ ไทยคุรุพันธ์
2. นายนันท์วิสิทธิ์ ตั้งแสงประทีป
3. นางสาวอินทนิล ปลดเปลื้อง
4. นายกรินทร์ ชูพินิจ
5. นางรัศมิมาลย์ เกี่ยวศรีกุล
6. นางสาวสราธร บุญสิทธิ์

ขอให้ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ มาสัมภาษณ์แสดงวิสัยทัศน์ ในวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะแจ้งช่องทางการมาสัมภาษณ์แสดงวิสัยทัศน์ เวลา และสิ่งที่ต้องเตรียมตัวเพื่อประกอบการสัมภาษณ์ โดยจะประสานในช่องทางอีเมลของท่าน ในลำดับต่อไป

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง