ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง IT Support ประจำแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานีวิทยุจุฬาฯ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Support) ประจำแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานีวิทยุจุฬาฯ จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• รับผิดชอบจัดหา และให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม และแก้ปัญหาการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ (ทั้ง Hardware และ Software) และอุปกรณ์ IT ที่เกี่ยวข้อง
• จัดทำทะเบียนอุปกรณ์ ตรวจสอบการใช้งาน และวางแผนซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ในส่วนของระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ IT ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ
• ดูแล ตรวจสอบ และให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ Live Radio, Radio on Demand, Video Live Broadcast และบริการด้าน Media อื่นๆบนเว็บไซต์
• ดูแล ตรวจสอบ และให้บริการระบบจัดเก็บข้อมูลและสื่อ ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ สะดวกในการเรียกใช้งานข้อมูล และไม่เกิดการสูญหาย
• สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ สรุป จัดทำรายงานและเอกสารด้านระบบงานและเทคนิคต่าง ๆ
• งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม

ความต้องการ
• จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• เพศชาย อายุ 24 – 32 ปี
• มีความสามารถในการติดตั้ง ซ่อมแซม แก้ปัญหา และให้บริการด้านระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
• หากมีประสบการณ์ในการออกแบบ ติดตั้ง และดูแล เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• หากมีประสบการณ์ในการออกแบบ ติดตั้ง และดูแล อุปกรณ์ประเภท Media Production และ Live Streaming จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษในระดับที่ดี
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ สุภาพ และรู้จักวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งานใหม่ ๆ การแก้ไขปัญหา และค้นหาปัญหาต่าง ๆ
• หากขับรถยนต์หรือขี่มอเตอร์ไซด์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ข่าวและกิจกรรมล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม CU Radio ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง