ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพื่อให้การบริหารงานของสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ คณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงมีมติกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การสรรหา และคัดเลือกกรรมการผู้อำนวยการ ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป

1.1 มีสัญชาติไทย

1.2 มีอายุระหว่าง 35 – 67 ปี

1.3 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง

1.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

1.5 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

1.6 ต้องไม่มีประวัติการรักษาจิตเวช

1.7 ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถานีวิทยุฯ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

1.8 อื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วิธีการได้มา การแต่งตั้ง และการพ้นตำแหน่งของกรรมการผู้อำนวยการ

1.9 หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระการเป็นทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นทางทหาร

คุณสมบัติและความรู้ความสามารถ

2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2.2 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของสถานีวิทยุฯ รวมทั้งการเป็นสื่อวิทยุกระจายเสียงที่มีช่องทางการสื่อสารแบบมัลติแพลตฟอร์ม และ/หรือ เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไป

2.3 มีประสบการณ์วิชาชีพหรือวิชาการในด้านสื่อสารมวลชนที่เป็นสื่อหลายแพลตฟอร์ม (เช่น สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ ฯลฯ) ไม่น้อยกว่า 8 ปี ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงบริหารองค์กร และมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณ วิชาชีพของกิจการสถานีวิทยุเป็นอย่างดี

2.4 มีความสามารถในการกำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสถานีวิทยุฯ โดยคำนึงถึงความท้าทายของการดำเนินงานในช่วงของการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์สื่อ

2.5 มีความสามารถในการกำกับดูแลบังคับบัญชาและบริหารงานของสถานีวิทยุฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายที่กำหนด

2.6 มีความสามารถในการวางแผน กำกับ ควบคุม การจัดทำงบประมาณและรายงานการเงินเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

2.7 มีความสามารถในการพัฒนาการดำเนินงานของสถานีวิทยุฯ ให้มีประสิทธิภาพ และมีผลจากการประกอบกิจการอย่างน้อยที่สุดเสมอทุน สามารถเลี้ยงองค์กรให้อยู่รอดได้ สามารถนำเสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดำเนินงานของสถานีวิทยุฯ ต่อคณะกรรมการบริหาร

2.8 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นประโยชน์ในงานได้เป็นอย่างดี

เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

3.1 ข้อมูลประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

3.2 หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา

3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

3.4 หลักฐานรับรองการทำงานที่ผ่านมา

3.5 เอกสารแสดงวิสัยทัศน์พร้อมแผนปฏิบัติงาน 3 ปี ตามวาระการดำรงตำแหน่ง ไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4

วิธีการสรรหา

4.1 อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการตามประกาศนี้

4.2 คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศฉบับนี้ เป็นผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหา และเชิญผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นมาสัมภาษณ์แสดงวิสัยทัศน์ต่อไป

4.3ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาเห็นว่า จำนวนผู้สมัครมีน้อยราย หรือไม่มีผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหา ให้คณะกรรมการสรรหาแจ้งให้คณะกรรมการบริหารทราบ โดยคณะกรรมการบริหารมีสิทธิจะพิจารณาขยายระยะเวลาการรับสมัคร หรือยกเลิกการรับสมัครหรือดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร มติของคณะกรรมการบริหารถือเป็นที่สุด

4.4 ในกรณีที่การสรรหาแล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกไม่เกิน 2 ชื่อ ต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาและเสนออธิการบดีเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อไป

เงื่อนไขการจ้าง และวาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามเกณฑ์ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 และมีวาระดำรงตำแหน่งไม่เกิน 2 วาระ

อัตราค่าตอบแทน

อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 70,000 บาท และสวัสดิการอื่น ๆ

การรับสมัคร

7.1 กำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563

7.2 ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครและเอกสารประกอบด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ
(ก) ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบด้วยตนเอง ที่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 ในวันและเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.)

(ข) ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับมายัง
ประธานกรรมการสรรหา
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

(ค) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นายชำนาญ หนุนโชค โทรศัพท์ 02–218-3973 ต่อ 126

ข่าวและกิจกรรมล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง