เสวนาออนไลน์ CHULA the Impact ครั้งที่ 3 เรื่อง “นวัตกรรมยาสมุนไพรรักษาโควิด-19”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชมการเสวนา CHULA the Impact ครั้งที่ 3 เรื่อง “นวัตกรรมยาสมุนไพรรักษาโควิด-19” ซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ผ่านทาง Facebook Live ที่ https://facebook.com/ChulalongkornUniversity

ฟังวิทยากรร่วมเสวนาในประเด็นความสำคัญของการวิจัยพืชสมุนไพรไทย และนวัตกรรมจากจุฬาฯ เพื่อค้นหายาที่สามารถนำมารักษาโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากจุฬาฯ
– อ.ดร.กิตติคุณ วังกานนท์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
– รศ.ดร.พญ.ศิวะพร บุณยทรัพยากร หน่วยไวรัสวิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
– ผศ.ดร.ธัญญดา รุ่งโรจน์มงคล ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
– ศ.ร.ต.อ.หญิง ภญ.ดร.สุชาดา สุขหร่อง ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

ดำเนินรายการโดย
อ.ดร.วีระพงษ์ ประสงค์จีน ภาควิชาเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

ข่าวและกิจกรรมล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง