รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีดิจิทัล (P7)

ด้วยสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีดิจิทัล (P7) จำนวน 1 อัตรา (อัตราเงินเดือนพิจารณาตามคุณวุฒิและประสบการณ์) เพื่อปฏิบัติงานในสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป

1.1 มีอายุระหว่างสิบแปดถึงห้าสิบหกปี

1.2 ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนคนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคที่กำหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย

1.3 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ พักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

1.4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

1.5 ไม่เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

1.6 ไม่เคยถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ บริษัทเอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศ

1.7 ไม่เคยถูกลงโทษเลิกสัญญาปฏิบัติงาน เพราะกระทำผิดวินัยร้ายแรงตามข้อบังคับนี้ หรือข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศอื่นใดที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกาศใช้ข้อบังคับนี้

1.8 ไม่เคยกระทำการทุจริตในการสอบหรือการคัดเลือกเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของรัฐ

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

2.1 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.2 มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

3. ความรู้ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

3.1 มีความละเอียดรอบคอบ และความรับผิดชอบในการทำงาน

3.2 มีความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

3.3 มีทักษะด้านการทำงานที่ตอบสนองนโยบายได้อย่างรวดเร็ว และสามารถทำงานเป็นทีมได้

3.4 มีจิตอาสาและกล้าที่จะเสนอตัว เพื่อการปฏิบัติงานต่าง ๆ บรรลุเป้าหมาย

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการรวบรวม ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ดำเนินการ ดูแล จัดการ และพัฒนาระบบการให้บริการด้าน Computer Network, IT Services, Database Management, Computer Security, Website, Mobile Application, Social Media, Podcast ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ความรู้ ประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรมและออกแบบ เพื่อพัฒนา Website และ Mobile Application อีกทั้งใช้ความรู้และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลบน Digital Platform ประเภทต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพระดับต้น โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาชีพในการทำงาน ปฏิบัติงานตามคู่มือ หรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา

5.1 ด้านการวางแผน
วางแผนการดำเนินงานของตนเอง ร่วมดำเนินการวางแผนทำงานของหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

5.2 ด้านการประสานงาน
5.3.1 ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอก

5.3.2 ชี้แจงขั้นตอนเกี่ยวกับการดำเนินการในกระบวนการด้านการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงาน

5.3 ด้านการบริการ
ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาเบื่องต้นแก่ส่วนงานต่าง ๆ ผู้ใช้บริการ ตลอดจนข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล กฎระเบียบและขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ และสนับสนุนภารกิจของส่วนงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรการต่าง ๆ

6. วิธีการคัดเลือก

พิจารณาการสัมภาษณ์ และพิจารณาผลงานที่เคยทำประกอบการสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการในการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจทดสอบผู้สมัครตามแบบและวิธีการที่เหมาะสมตามที่เห็นสมควร มติของคณะกรรมการฯ ถือว่าเป็นที่สุด

7. หลักฐานที่ใช้ในการรับสมัคร

7.1 ข้อมูลประวัติส่วนตัว (Resume)
7.2 สำเนาบัตรประชาชน
7.3 สำเนาทะเบียนบ้าน
7.4 สำเนาวุฒิการศึกษา
7.5 ใบรับรองการผ่านงาน หรือผ่านการฝึกอบรมต่างๆ (ถ้ามี)
7.6 รูปถ่าย 2 นิ้ว (ติดใบสมัคร 1 รูป)
7.7 สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร หลักฐานการพ้นภาระทางการทหาร (ชาย)
7.8 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)
7.9 อื่นๆ

หลักฐานข้อ 7.1,7.2,7.3,7.4,7.6,7.7,7.8 สำเนาเอกสารต้องลงลายมือชื่อกำกับ และรับรองสำเนาถูกต้อง

8. การรับสมัคร

กำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการรับสมัครให้ครบถ้วน (สแกนเป็นไฟล์ PDF.) และส่งผ่านช่องทาง Google Form (โดยการสแกน QR Code) เมื่อผู้สมัครส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งยืนยันการส่งทันที ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวโหลดใบสมัครได้ (โดยการสแกน QR Code) และหากท่านจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ E-mail : chamnan.n@chula.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ในภายหลังทาง www. curadio.chula.ac.th

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง