Chula Radio Plus เปิดรับสมัครพนักงานประจำเข้ามาร่วมทีม 5 อัตรา
"มาร่วมสร้างสรรค์และขับเคลื่อนงานสื่อความรู้ เคียงคู่สังคมไทยในยุคดิจิตอล ไปด้วยกันกับเรา"

ตำแหน่งที่เปิดรับ

1. ผู้จัดการสถานี 1 อัตรา

2. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีดิจิทัล 1 อัตรา

3. เจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา

4. Producer 1 อัตรา

5. Graphic Designer 1 อัตรา

หลักฐานที่ใช้ในการรับสมัคร

1. ข้อมูลประวัติส่วนตัว (Resume)
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาวุฒิการศึกษา
5. ใบรับรองการผ่านงาน หรือผ่านการฝึกอบรมต่างๆ (ถ้ามี)
6. รูปถ่าย 2 นิ้ว (ติดใบสมัคร 1 รูป)
7. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร หลักฐานการพ้นภาระทางการทหาร (ชาย)
8. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)
9. อื่นๆ

(สำเนาเอกสารต้องลงลายมือชื่อกำกับ และรับรองสำเนาถูกต้อง)

การรับสมัคร

กำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการรับสมัครให้ครบถ้วน (สแกนเป็นไฟล์ PDF) และส่งผ่านช่องทาง Google Form (โดยการสแกน QR Code) เมื่อผู้สมัครส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งยืนยันการส่งทันที ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวโหลดใบสมัครได้ (โดยการสแกน QR Code) และหากท่านจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ E-mail : chamnan.n@chula.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ในภายหลังทาง www. curadio.chula.ac.th

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง