รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง Producer (P7)

ด้วยสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง Producer P7 จำนวน 1 อัตรา (อัตราเงินเดือนพิจารณาตามคุณวุฒิและประสบการณ์) เพื่อปฏิบัติงานในสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป

1.1 มีอายุระหว่างสิบแปดปีถึงห้าสิบหกปี

1.2 ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนคนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคที่กำหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย

1.3 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ พักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

1.4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

1.5 ไม่เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

1.6 ไม่เคยถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ บริษัทเอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศ

1.7 ไม่เคยถูกลงโทษเลิกสัญญาปฏิบัติงาน เพราะกระทำผิดวินัยร้ายแรงตามข้อบังคับนี้ หรือข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศอื่นใดที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกาศใช้ข้อบังคับนี้

1.8 ไม่เคยกระทำการทุจริตในการสอบหรือการคัดเลือกเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของรัฐ

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวกับนิเทศศาสตร์ หรือการผลิตสื่อวิดีทัศน์ หรือภาพยนตร์

2.2 มีประสบการณ์ในการควบคุมและกำกับการผลิตสื่อวิดีทัศน์หรือภาพยนตร์ไม่น้อยกว่า 1 ปี

2.3 ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

2.4 มีความคิดสร้างสรรค์

2.5 มนุษย์สัมพันธ์ดี มองโลกในแง่ดี

2.6 เชื่อมั่นในตนเอง

2.7 คิดรายการ, ออกแบบรายการ, ควบคุมดูแลการผลิตรายการและงานโปรดักชั่นของทีม

2.8 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย

2.9 มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

2.10 สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี

3. ความรู้ความสามารถ

3.1 ควบคุม ออกแบบ และวางแผนการผลิตงาน Production

3.2 วางแผนและทำข้อมูลเพื่อทำ Proposal

3.3 บริหารงบประมาณการผลิตให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม

3.4 ควบคุมและดูแลการผลิตในขั้นตอนการ Pre-Production และ Post-Production

3.5 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

4.1 ควบคุม ออกแบบ และวางแผนการผลิตงาน Production

4.2 วางแผนและทำข้อมูลเพื่อทำ Proposal

4.3 บริหารงบประมาณการผลิตให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม

4.4 ควบคุมและดูแลการผลิตในขั้นตอนการ Pre-Production และ Post-Production

4.5 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. วิธีการคัดเลือก

พิจารณาการสัมภาษณ์ และพิจารณาผลงานที่เคยทำประกอบการสัมภาษณ์ โดย
คณะกรรมการในการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจทดสอบผู้สมัครตามแบบและวิธีการที่เหมาะสมตามที่เห็นสมควร มติของคณะกรรมการฯ ถือว่าเป็นที่สุด

6. หลักฐานที่ใช้ในการรับสมัคร

6.1 ข้อมูลประวัติส่วนตัว (Resume)
6.2 สำเนาบัตรประชาชน
6.3 สำเนาทะเบียนบ้าน
6.4 สำเนาวุฒิการศึกษา
6.5 ใบรับรองการผ่านงาน หรือผ่านการฝึกอบรมต่างๆ (ถ้ามี)
6.6 รูปถ่าย 2 นิ้ว (ติดใบสมัคร 1 รูป)
6.7 สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร หลักฐานการพ้นภาระทางการทหาร (ชาย)
6.8 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)
6.9 อื่นๆ

หลักฐานข้อ 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8 สำเนาเอกสารต้องลงลายมือชื่อกำกับ และรับรองสำเนาถูกต้อง

7. การรับสมัคร

กำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จนถึงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการรับสมัครให้ครบถ้วน(สแกนเป็นไฟล์ PDF) และส่งผ่านช่องทาง Google Form (โดยการสแกน QR Code ตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้) เมื่อผู้สมัครส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งยืนยันการส่งทันที ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวโหลดใบสมัครได้ (โดยการสแกน QR Code ตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้) และหากท่านจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ E-mail : chamnan.n@chula.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ในภายหลังทาง www.curadio.chula.ac.th

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง