Chula Radio Plus รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา
""มาร่วมสร้างสรรค์และขับเคลื่อนงานสื่อความรู้ เคียงคู่สังคมไทยในยุคดิจิตอล ไปด้วยกันกับเรา""

ตำแหน่งเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
2. มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทัศนคติดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
4. มีความกระตือรือล้น และรับผิดชอบต่อหน้าที่
5. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
6. สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
7. มีประสบการณ์งานด้านเลขานุการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
8. มีความสามารถในการจับประเด็น ทำความเข้าใจเรื่องในระดับเบื้องต้นได้รวดเร็ว
9. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ / งานเอกสารสำหรับการประชุมและการนำเสนองาน
10. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

1. ปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา และตามอำนาจหน้าที่ของเลขานุการผู้อำนวยการ
2. ควบคุม ตรวจสอบ และรับผิดชอบงานเอกสารต่างๆ
3. พิมพ์งานตามที่ได้รับมอบหมาย / ป้อนข้อมูลทางคอมพิวเตอร์
4. จัดตารางนัดหมาย พร้อมแจ้งเตือนนัดหมายให้กับผู้อำนวยการ
5. ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ผู้มาติดต่อทั้งภายในและภายนอกองค์กร
6. ติดต่อประสานงาน / ติดตามงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
7. ติดตาม รายงานความคืบหน้าและสรุปผลการปฏิบัติงานประจำไตรมาส ประจำปีให้กับผู้อำนวยการ
8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

การรับสมัคร

กำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2565 จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดตามประกาศรับสมัครงาน
ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการรับสมัครให้ครบถ้วน (สแกนเป็นไฟล์ PDF)
ส่งทาง e-mail : hrchularadio101.5@gmail.com
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ (โดยการสแกน QR Code)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-2183973 ต่อ งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทาง www.curadio.chula.ac.th

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ ตำแหน่งเลขานุการ
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง