ผลการคัดเลือกพนักงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง Computer Graphic(P7)

ตามที่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกพนักงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง Computer Graphic (P7) และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ได้ดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว

ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก

นางสาวปลายฟ้า เฝ้าเฝื้อย

ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแจ้งยืนยัน เพื่อตอบรับมาที่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร 02-2183973 ภายในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.00 น.เป็นต้นไป หากพ้นจากกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

<ประกาศ ผลการคัดเลือกพนักงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ ตำแหน่ง Computer Graphic>

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง