โครงการร้อยพลังรังสรรค์วิถี
93 views
0
0

ศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมือกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมด้วยสื่อท้องถิ่นจังหวัดชายแดนใต้และเยาวชน จัดโครงการร้อยพลัง รังสรรค์วิถี : ก้าวนี้และก้าวต่อไปบนด้ามขวาน เพื่อแสดงผลงานการทำสื่อสร้างสรรค์ของเยาวชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่ามกลางพหุวัฒนธรรม และนำเสนอมุมมองเชิงบวกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อสาธารชนทั่วไป #CUFMNEWS