งานวันที่ระลึกวันทรงดนตรี ประจำปี 2562
258 views
0
0

ทุกวันที่ 20 กันยายนของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญของนิสิตและบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนื่องจากเป็นวันที่ระลึกวันทรงดนตรี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินมายังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงดนตรีพระราชทานแก่นิสิตในปี 2501-2516 ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจแก่นิสิตมาจนถึงปัจจุบัน #CUFMNEWS