จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจ ตามเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
67 views
0
0

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจ ตามเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ผ่านภารกิจ 4 ด้าน หลักของมหาวิทยาลัย ได้แก่
1.การเรียนการสอนและการเรียนรู้
2.การวิจัยและสร้างนวัตกรรม
3.การกำหนดนโยบายและการดำเนินการในระดับมหาวิทยาลัย
4.การสร้างความเชื่อมโยงและผูกพันกับสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับโลก