โครงการ "การพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์" ปีงบประมาณ 2564
90 views
0
0

รศ.ดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์ หัวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพ และเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ปีงบประมาณ 2564 ระบุว่า การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อเตรียมความพร้อมเครือข่ายหน่วยทดสอบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 2 ภายใต้ โครงการ "การพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์" ปีงบประมาณ 2564 เป็นโอกาสดีของผู้ประกอบการไทย ในการยกระดับขีดความสามารถให้เข้มแข็ง

ส่วนศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า ประเทศไทยมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีศักยภาพ และสามารถพัฒนานวัตกรรม เพื่อนำมาใช้ในประเทศได้ โดยไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ
#chularadioplusnews

สารคดีข่าวและรายงานพิเศษ