การตรวจสอบ Due Diligence ด้านสิทธิมนุษยชนของภาคธุรกิจในยุคโควิด-19
112 views
0
0
"คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

การตรวจสอบ Due Diligence ด้านสิทธิมนุษยชนของภาคธุรกิจในยุคโควิด-19
การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในการดำเนินงานของธุรกิจ เรื่องนี้สำคัญอย่างไร และเกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจในยุคโควิด-19 อย่างไร
__________
รายการนิติมิติ
ผู้ดำเนินรายการ: นัจนันท์ พฤกษ์ไพบูลย์
วิทยากร: อ.ดร.ภาวัฒน์ สัตยานุรักษ์ ผู้ช่วยคณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย