การสักลายในสุนัข: สวยงามหรือทารุณกรรม
161 views
0
0

การสักลายในสุนัข จัดเป็นความสวยงาม อันตรายต่อสัตว์ หรือเป็นการทารุณกรรมสัตว์

การสัก หรือ Tattoo

การสักเป็นเทคนิคการใส่เม็ดสีหรือน้ำหมึก คือโลหะหนัก เข้าไปฝังในชั้นใต้ผิวหนัง โดยมีอุปกรณ์เป็นเข็มขนาดเล็ก หรือเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะคล้ายปืนยิงที่มีเข็มอยู่ที่ส่วนปลายเจาะให้ผิวหนังเป็นรู โดยที่เม็ดสีจะถูกปลายเข็มเจาะฝังเข้าไปอยู่ใต้ผิวหนัง

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหลังการสัก

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการสักคือความสะอาด
- อาจเกิดการอักเสบติดเชื้อจากเข็ม สี หรืออุปกรณ์ที่ไม่สะอาด
- อาการแพ้ การเกิดผื่นแดง การคัน บวม อักเสบ ซึ่งอาการเหล่านี้อาจเกิดขึ้นทันทีหลังสัมผัสหมึก หรือเกิดภายหลังการทำเป็นเวลานานเป็นปีก็ได้
- ปัญหาการเกิดแผลเป็นที่มีลักษณะเป็นเนื้อนูนที่ผิวหนัง หลังจากที่สักไปแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่ง
- โอกาสในการเกิดมะเร็งที่ผิวหนังเนื่องจากเม็ดสีหรือน้ำหมึกที่ถูกฝังเข้าไปใต้ผิวหนัง จัดเป็นสารแปลกปลอมที่ร่างกายต่อต้าน

การสักในสัตว์มีประโยชน์หรือไม่

การสักผิวหนังในด้านการสัตวแพทย์มีการทำมาตั้งแต่ในอดีตแล้ว โดยทำที่บริเวณใบหู หรือตำแหน่งเล็กๆ ข้างลำตัวสัตว์ที่สังเกตได้ง่าย วัตถุประสงค์ของการสักในสัตว์ ไม่ได้ทำเพื่อความสวยงาม แต่ใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ

ใช้เป็นการระบุตัวตนของสัตว์
ในสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว ใช้เพื่อบันทึกพันธุ์ประวัติของสัตว์ตัวนั้นว่าสืบทอดมาจากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ตัวใด
ในปศุสัตว์ เช่น สุกร โค (ที่เลี้ยงรวมกันเป็นฝูง) ใช้ประโยชน์ในการจัดการฟาร์ม เช่น การทำวัคซีน การให้ยา การผสมเทียม

เพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษา
เพื่อลดการสัมผัสแสงโดยตรง เนื่องจากสุนัขสีขาวบางตัวมีการแพ้แสง มักเกิดที่บริเวณที่สัมผัสแสงมากและไม่มีขนปกคลุม เช่น ปลายจมูก รอบดวงตา

การสักในสุนัข

การสัก (ในคน) แต่ละครั้งต้องใช้ระยะเวลานาน หลายคนอาจยอมทนความเจ็บเพื่อความสวยงาม แต่สำหรับในสุนัขนั้น สุนัขจะไม่ยอมอยู่นิ่งและไม่สามารถทนเจ็บได้นาน ดังนั้นจึงต้องมี การวางยาสลบ ซึ่งต้องอยู่ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากการวางยาสลบอาจมีผลต่อการทำงานของหัวใจและระบบการหายใจ

ดังนั้นการสัก นอกจากไม่ได้เกิดจากความเต็มใจกระทำของสุนัขแล้ว ยังมีโอกาสเกิดการแพ้ ความไม่ความสะอาดของอุปกรณ์ รวมถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการวางยาสลบอีกด้วย

พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 มาตรา 3 ได้กล่าวถึงการทารุณกรรมว่า "การทารุณกรรม หมายความว่า การกระทำหรืองดเว้นการกระทำใดๆที่ทำให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมานไม่ว่าทางร่างกายหรือจิตใจ ได้รับความเจ็บปวด ความเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรืออาจมีผลทำให้สัตว์นั้นตาย"

รายการ pet care onair
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร และ สพ.ญ.ดร.ฉัตรวลี บุญธรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย