การจัดการน้ำเสียน้ำทิ้ง
99 views
0
0
"ผศ.ดร.วรพจน์ กนกกันฑพงษ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

การจัดการน้ำเสียน้ำทิ้ง
• น้ำเสียเกิดจากกิจกรรมของคนในแต่ละวันที่เหลือทิ้ง แล้วจะมีระบบจัดการน้ำเสียน้ำทิ้งจากชุมชนอย่างไรไม่ให้ปนเปื้อนแหล่งน้ำธรรมชาติ
• การจัดการน้ำเสียจากชุมชมแตกต่างจากระบบบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมอย่างไร
_____________
รายการรอบตัวเรา
ผู้ดำเนินรายการ: รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ผศ.ดร.วรพจน์ กนกกันฑพงษ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย