สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศเพื่อนบ้าน
167 views
0
0
"จากสถิติผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในแถบประเทศพื้นบ้าน ประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้ออยู่ในลำดับที่ 5 "

ประเทศสิงคโปร์มีการระบาดระลอกสองเนื่องจากมีการพึ่งพิงแรงงานต่างชาติ ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการพักอาศัยของแรงงานต่างชาติที่มักอยู่กันอย่างใกล้ชิด ในขณะที่ประเทศฟิลิปปินส์ มียอดของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่รักษาหายแล้วมากกว่าผู้เสียชีวิต ส่วนในประเทศมาเลเซีย มียอดผู้ติดเชื้อกว่า 5,0000 คน เนื่องจากมีการทำกิจกรรมและมีการประกอบพิธีทางศาสนาร่วมกัน ทำให้ยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น
.

-------------------------------------------
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
สถิติผู้ติดเชื้อในประเทศเพื่อนบ้าน
รายการ หยิบมาถกยกมาคุย
ผู้ดำเนินรายการ: ประจักษ์ มะวงศ์สา
วิทยากร: ผศ.ดร.ดนุวัฒน์ สาคริก รองคณบดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์