ทักษะใหม่ที่ต้องมีหลังโควิด
151 views
0
0
"ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ทักษะใหม่ที่ต้องมีหลังโควิด-19 วิธีคิดแบบใหม่ที่ธุรกิจต้องไปให้ทันในสถานการณ์ที่ยังไม่แน่นอน

Agile / Agility

มีอะไรใหม่ เราต้องพร้อมปรับตัวและเปลี่ยนแปลงเสมอ ไม่ยึดติดกับเรื่องเดิมๆ

Behavioral Economics

เรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมคนผ่านแนวคิดเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม เพื่อนำเทคนิคมาใช้จูงใจ ปรับเปลี่ยนและสร้างความสุขให้กับคนมากขึ้น โดยไม่ต้องลงทุนอะไรมากมาย

Creativity and Changeability

รู้จักคิดสร้างสรรค์และยอมรับการเปลี่ยนแปลง เพราะคู่แข่งเยอะขึ้น ถ้าไม่คิดอะไรใหม่ ทำซ้ำตามๆกัน ธุรกิจเราก็จะไม่ต่างจากเจ้าอื่น

Digital Social Skills

มารยาทการใช้งานในโลกดิจิทัลยังไม่มีคำตอบตายตัว ดังนั้นทักษะการเข้าสังคมในโลกดิจิทัล เราจึงควรรู้ว่ารูปแบบการใช้และตอบสนองกับกลุ่มคนละวัยไม่เหมือนกัน
______________
รายการ Biz Genius
อ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ประธานหลักสูตร Master in Branding and Marketing (English) Chulalongkorn Business School
มนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล ผู้ประกาศข่าว TNN ช่อง 16