การดูแลสุขภาพใจในยุค Covid-19
53 views
0
0
"สิ่งสำคัญคือการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 และฝึกสติเพื่อให้รู้เท่าทันตัวเอง"

โดยส่วนใหญ่แล้ว สาเหตุของปัญหาสุขภาพจิต เกิดจากสาเหตุ ดังนี้
ด้านร่างกาย – มีความผิดปกติทางด้านพันธุกรรม ต่อมไร้ท่อ หรือการติดเชื้อโรคต่างๆ ซึ่งส่งผลทางด้านจิตใจ เป็นต้น
ด้านจิตใจ – ปัจจัยภายใน เช่น มีความคาดหวังสูงจนเกินไป เป็นต้น
ปัจจัยภายนอก เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาเพื่อนร่วมงาน เป็นต้น
ด้านสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ – การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 การตกงาน เป็นต้น
ด้านสิ่งแวดล้อม – อากาศเป็นพิษ เสียงดังมากๆ อุทกภัย อัคคีภัย เป็นต้น
.
สำหรับผลกระทบของโควิด-19 ในด้านจิตใจ มักส่งผลให้เกิดความวิตกกังวล เครียด และนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้
.
สำหรับแนวทางการดูแลจิตใจในช่วงภาวะโควิด-19 มีดังนี้
- สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 เพื่อเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น โดยรับข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ เช่น กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น
- ดูแลสุขภาพด้านร่างกาย เช่น ออกกำลังกาย รับประทานอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ พักผ่อนให้เพียงพอ และประเมินอาการตนเองในเบื้องต้นเสมอ
- ฝึกสติให้รู้เท่าทันตัวเอง อยู่กับปัจจุบัน เพื่อให้มีสติรับรู้ปัญหาที่จะเข้ามา
- หากอยู่บ้านแล้วรู้สึกเบื่อ ให้หากิจกรรมที่สนใจทำ
- ไม่ควรคิดลบกับผู้ที่ติดเชื้อ ควรเห็นอกเห็นใจกัน
- เรียนรู้ที่จะอยู่กับโควิด-19 โดยสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ให้สะอาดเสมอ
- พูดคุยกับครอบครัวอยู่เสมอ หากไม่ได้อยู่ด้วยกันอาจพูดคุยผ่านโทรศัพท์เพื่อส่งผ่านความรู้สึกดีๆ ให้แก่กันเพื่อให้เราผ่านพ้นวิกฤตโควิดในครั้งนี้ด้วยจิตใจที่เข้มแข็ง
.

---------------------------------------------------
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
การดูแลสุขภาพใจในยุค Covid-19
รายการคลินิก 101.5
ผู้ดำเนินรายการ: อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากร: ผศ.ดร.รัชนีกร อุปเสน
คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย