ชุดตรวจโรคโควิด-19 แบบรวดเร็ว
170 views
0
0
"คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ชุดตรวจโรคโควิด-19 แบบรวดเร็ว หรือ Rapid Test Kit สำหรับตรวจสารพันธุกรรมไวรัสก่อโรคโควิด ซึ่งสามารถทราบผลภายในไม่เกินหนึ่งชั่วโมง ชุดตรวจนี้เหมือนหรือแตกต่างจากชุดตรวจโรคโควิด-19 ที่มีอยู่แล้วอย่างไร

รายการรอบตัวเรา
ผู้ดำเนินรายการ: รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: รศ.ดร.นราพร สมบูรณ์นะ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย