วิเคราะห์การจัดตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง
89 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ตำแหน่ง - อาจารย์ประจำหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า และประธานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย
ประเด็น - วิเคราะห์การจัดตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง

รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อาจารย์ประจำหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า และประธานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย กล่าวกับสถานีวิทยุจุฬาฯ ถึงการจัดตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง ว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการสมานฉันท์ตามที่สถาบันพระปกเกล้าได้ออกแบบมาจำนวน 3 แบบ ได้แก่ 1.ให้มีคณะกรรมการ 7 ฝ่าย 2.ตัดคู่แย้งออกไปจากคณะกรรมการ 3.ให้มีบุคคลภายนอกเท่านั้นมาเป็นคณะกรรมการ ในส่วนตัวมองว่าการให้บุคคลภายนอกเข้ามา เป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากอาจจะทำให้การหาทางออกได้กว้างขึ้นในการเจรจา โดยนำข้อเรียกร้อง 3 ข้อของประชาชน มาร่วมกันหารือ เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาร่วมกัน

รายการเจาะข่าวเช้านี้