เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย (TNDR)
195 views
0
0
"ดร.พิจิตต รัตตกุล ประธานคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาความแข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย | ผศ.ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ ผอ.หลักสูตรสหสาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ จุฬาฯ"
TNDR หรือ เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย

• สถานการณ์ภัยพิบัติในประเทศไทยเปลี่ยนไปจากเดิมมาก ถี่กว่าเก่า รุนแรงกว่าเก่า และเกิดภัยแปลกที่ไม่เคยเห็นมาก่อน

• รู้จักเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย หรือ TNDR มีบทบาทเรื่องภัยพิบัติของประเทศไทยอย่างไร

• การจัดการภัยพิบัติต้องอาศัยการเชื่อมโยงกันของผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาค เนื่องจากภัยพิบัติแต่ละท้องที่มีความแตกต่างกัน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ระหว่างกันจึงเป็นสิ่งสำคัญ

• เมื่อเกิดภัยพิบัติ นอกจากเรื่องความเป็นอยู่ของประชาชนแล้ว โจทย์สำคัญอีกอย่างคือ ทำอย่างไรให้อุตสาหกรรมและธุรกิจดำเนินการต่อได้ มีแผนเตรียมการไว้ก่อนเพื่อให้ผลผลิตไม่ขาดตอน ประโยชน์เกิดกับเศรษฐกิจของประเทศด้วย

• สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้คือ นักวิจัยจะรู้ว่าเรื่องภัยพิบัติของประเทศไทยควรเดินไปทางไหน สิ่งที่ประเทศไทยยังขาดและต้องรีบแก้ไขให้ทันท่วงที

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ 14 แห่งทั่วประเทศ
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 - 17.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 20 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการพูดจาประสาช่าง
ผู้ดำเนินรายการ: ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ดร.พิจิตต รัตตกุล ประธานคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย
ผศ.ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย