เส้นทางสู่การจัดสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานครครั้งแรกของประเทศ : ปัญหาของคนกรุงเทพฯ ข้อเสนอ และการมีส่วนร่วม
92 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์
ตำแหน่ง - รองประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร
ประเด็น - เส้นทางสู่การจัดสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานครครั้งแรกของประเทศ : ปัญหาของคนกรุงเทพฯ ข้อเสนอ และการมีส่วนร่วม

รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ รองประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร กล่าวทางสถานีวิทยุจุฬาฯ ถึงเส้นทางสู่การจัดสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานครครั้งแรกของประเทศ ว่า การจัดสมัชชาสุขภาพถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นเครื่องมือตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ที่จะมีบทบาทสำคัญ โดยเป็นการสานพลังร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม ร่วมกันคิด ลงมือทำ และสร้างนโยบายสาธารณะที่ส่งเสริมต่อสุขภาวะของประชาชน โดยการจัดสมัชชากรุงเทพมหานครครั้งแรกของประเทศไทย ต้องอาศัยกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม สร้างความไว้วางใจ เคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยนโยบายต่าง ๆ ทุกภาคส่วนจะต้องเห็นตรงกัน โดยการจัดสมัชชาครั้งกรุงเทพมหานครครั้งนี้ กำลังจะยกระดับกระบวนการให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น รวมถึงสานพลังจากภาคส่วนต่าง ๆ ขับเคลื่อนมิติ ร่วมกัน

รายการเจาะข่าวเช้านี้