พันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่น่าสนใจ
128 views
0
0
"สมพล ไวปัญญา สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์"

พันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่น่าสนใจ
___________________
รายการสัตวแพทย์สนทนา
ผู้ดำเนินรายการ: รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: สมพล ไวปัญญา สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์