เรียนออนไลน์อย่างไรให้เท่าเทียมและเท่าทัน
53 views
0
0
"เมื่อไม่ได้ไปโรงเรียน เด็กบางคนต้องอดมื้อกินมื้อ"

โควิด-19 ส่งผลให้เกิดวิถีชีวิตแบบ New Normal ซึ่งการเรียนการสอนออนไลน์ถือเป็นตัวอย่างหนึ่งของวิถีชีวิต New Normal ที่เกิดขึ้น ในขณะเดียวกันก็พบว่าเด็กที่ยากไร้เมื่อไม่ได้ไปโรงเรียน พวกเขาก็ไม่มีอาหาร ทำให้ต้องอดมื้อกินมื้อ ซึ่งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ได้เข้ามาดูแลเด็กเหล่านี้เพื่อให้พวกเขาได้รับอาหารหล่อเลี้ยงชีวิต รวมถึงการเข้าถึงการศึกษาผ่านช่องทางออนลไน์ทั้งในช่วงสถานการณ์โควิดและสถานการณ์ปกติ

.

----------------------------------------------------
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

เรียนออนไลน์อย่างไรให้เท่าเทียมและเท่าทัน
รายการ Zoom สื่อ
ผู้ดำเนินรายการ : อ.ดร.เจษฎา ศาลาทอง
วิทยากร : ดร.ไกรยศ ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)