Queer ในยุคดิจิทัล
44 views
0
0
"Queer ในสื่อมักถูกจัดอยู่ในกลุ่มของคนที่ไม่อยู่ในกรอบ ซึ่งแท้จริงแล้วในแนวคิดของของ Queer นั้น ไม่เคยมีกรอบอยู่แล้วตั้งแต่แรก"

หมวดหมู่อัตลักษณ์ทางเพศเป็นหมวดหมู่ที่จัดระบบภายใต้วิธีคิดทางระบบจิตศาสตร์ ซึ่ง Queer เห็นว่าหมวดหมู่นี้ไม่มีอยู่จริง เพราะการจำแนกหมวดหมู่เป็นการนำตัวเองไปอยู่ในประเภทที่ถูกจัด ซึ่งแท้จริงแล้วแต่ละคนมีการเปลี่ยนหมวดหมู่ไปมา ตามแต่ละช่วงเวลา ซึ่งไม่จำเป็นต้องตัดสินว่าแต่ละคนเป็นประเภทใด

ในโลกออนไลน์ นอกจาก Queer จะสามารถทำให้เกิดการรวมกลุ่มกันของผู้ที่มีแนวคิดเดียวกันได้ แต่ในขณะเดียวกัน โลกทางออนไลน์ก็ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มกันของผู้ที่มีแนวคิดแตกต่างและเข้ามาท้าทายและวิพากษ์วิจารณ์ รวมถึงพยายามกีดกัน Queer ในโลกออนไลน์อีกด้วย

.

----------------------------------------------------
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

20200621
Queer ในยุคดิจิทัล
รายการ Zoom สื่อ
ผู้ดำเนินรายการ : ดร.ชเนตตี ทินนาม
วิทยากร : ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร