ภาครัฐกับการส่งเสริมหนังสือสำหรับเด็ก
63 views
0
0
"การสร้างวัฒนธรรมการเลี้ยงลูกด้วยหนังสือ จะนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้กับสังคมไทย"

สื่อหนังสือมีความสำคัญต่อเด็กประถมวัย เพราะเป็นรากฐานในการพัฒนามนุษยชาติ เนื่องจากในช่วงเด็กเล็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 5-6 ขวบ เป็นช่วงที่สมองพัฒนาสูงสุด มากกว่า 80% ของชีวิตมนุษย์ ในขณะที่ทั่วโลก จำนวนเด็กที่เกิดน้อยลง ดังนั้นเด็กควรได้รับการพัฒนาให้มากกขึ้น และสื่อที่จะพัฒนศักยภาพที่เหมาะสมสำหรับเด็ก คือ หนังสือและกิจกรรมการอ่าน และส่งเสริมได้ให้มีพัฒนาการทางด้านภาษาตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึง 3 ปี องค์กรยูนิเซฟและองค์กรเกี่ยวกับเด็กทั่วโลก จึงสนับสนุนว่าเด็กอายุ 0-3 ปีควรมีหนังสืออยู่ในบ้านอย่างน้อย 3 เล่ม

ในประเทศไทย ที่ผ่านมารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ แต่หลังจากการประกาศวาระการอ่านแห่งชาติ ยังคงขาดงบประมาณรองรับ ซึ่งที่ผ่านมามีหลายคนมีการผลักดันให้เกิดแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้สู่สังคมไทย ซึ่งกลายมาเป็นแผนการต่อเนื่องจากวาระการอ่านแห่งชาติ โดยเป็นแผนแรกของประเทศไทยที่บรรจุยุทธศาสตร์สำคัญ เรื่องการส่งเสริมการอ่านในช่วงเด็กเล็ก และการพัฒนาศักยภาพกลุ่มคนที่อยู่แวดล้อมเด็กประถมวัย

การมียุทธศาสตร์การเพิ่มหนังสือให้เข้าถึงเด็กจึงเป็นสิ่งจำเป็น และควรสร้างวัฒนธรรมใหม่ด้วยการเลี้ยงลูกด้วยหนังสือ จึงจะนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้กับสังคมไทย


----------------------------------------------------
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

ภาครัฐกับการส่งเสริมหนังสือสำหรับเด็ก
รายการ Zoom สื่อ
ผู้ดำเนินรายการ : ผศ.ดร.มรรยาท อัครจันทโชติ
วิทยากร : คุณสุขใจ พรหมเกิด ผู้จักการแผนงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.