การสื่อสารท่ามกลางการเห็นต่าง
87 views
0
0
"หน้าที่ของสื่อที่สำคัญที่สุดคือ การไม่สร้างความเกลียดชังในสังคม"

เยาวชนในยุคปัจจุบัน หรือ คนรุ่นโบว์ขาว มีความตื่นตัวทางการเมืองอย่างมาก พวกเขามีความเชื่อว่าพวกเขาเป็นพลังบริสุทธิ์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศ และในเรื่องการสื่อสาร เกิดการเปลี่ยนแปลงในการมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ พวกเขาไม่คิดว่าตัวเองเป็นผู้บริโภคสื่อ แต่เชื่อว่าพวกเขารู้ว่าแต่ละสื่อนำเสนอตอบสนองกลุ่มเป้าหมายใด มีอุดมการณ์อย่างไร และเชื่อว่าพวกเขาสามารถเป็นผู้ผลิตสื่อและกระจายสื่อได้เอง

พวกเขามีวิจารญาณในการตรวจสอบสื่ออย่างน่าสนใจ ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ไม่ติดอยู่ในกรอบของการนำเสนอ พวกเขาต้องข้อมูลที่อยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์เท่านั้น ทำให้สื่อต้องมีการปรับตัว ซึ่งเป็นไปได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น สื่อต้องให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้ และไม่สามารถปรับให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายอื่นๆได้ เรื่องจุดยืนทางการเมือง และการทำหน้าที่รณรงค์ในอุดมการณ์ที่ตนเองเชื่อ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นกลางทางการเมือง เป็นต้น

โดยหน้าที่ของสื่อที่สำคัญที่สุดคือ การไม่สร้างความเกลียดชังในสังคม นำเสนอผลงานหรือข้อเท็จจริง แนวคิด ความเชื่อ อย่างตรงไปตรงมาเพื่อโน้มน้าวให้คนเชื่อในสิ่งที่อุดมการณ์ที่ตนยึดมั่น โดยไม่ลดทอนความชอบธรรมของฝ่ายตรงข้าม ซึ่งที่ผ่านมาการลดทอนความชอบธรรมของฝ่ายตรงข้ามกลับกลายมาเป็นหน้าที่หลักของสื่อในทุกฝ่าย ทั้งสื่อของคนยุคใหม่ และคนยุคเก่า


----------------------------------------------------
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

การสื่อสารท่ามกลางการเห็นต่าง
รายการ Zoom สื่อ
ผู้ดำเนินรายการ : อ.ดร.เจษฎา ศาลาทอง
วิทยากร : ผศ.ดร.กนกรัตน์ เลิศชูสกุล อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย