สุขภาวะ LGBTIQN+ ในสือ
96 views
0
0
"สื่อมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความเข้าใจในความแตกต่างทางเพศ และมีพลังอย่างมากในการสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม"

สุขภาวะ LGBTIQN+ หมายถึง ความเป็นอยู่ในทุกมิติของบุคคล LGBTIQN+ เช่น ในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และสุขภาพกายและใจ เป็นต้น ซึ่งในประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาหรือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาวะของ LGBTIQN+ ซึ่งได้มีการสร้างยุทธศาสตร์ในการสร้างสุขภาวะของ LGBTIQN+ เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564-2566 โดยมีประเด็นสำคัญ 5 ข้อดังนี้
1.คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
2.การสร้างระบบสุขภาวะที่เป็นธรรม
3.การพัฒนาข้อมูลและบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะเกี่ยวกับ LGBTIQN+
4.สร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย LG เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะให้กับ LGBTIQN+
5.การพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการสร้างเสริมสุขภาวะ LGBTIQN+

โดยสื่อมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความเข้าใจในความแตกต่างทางเพศ และมีพลังอย่างมากในการสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนได้ด้วยการไม่นำเสนอภาพตัวแทน LGBTIQN+ ในลักษณะอคติ เพื่อไม่ให้เกิดการผลิตซ้ำความเข้าใจในการกดขี่ทางเพศของ LGBTIQN+

.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก www.stonewall.org.uk/about-us/news/why-we-need-more-representation-lgbt-people-faith-popular-culture

.

----------------------------------------------------
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

สุขภาวะ LGBTIQN+ ในสือ
รายการ Zoom สื่อ
ผู้ดำเนินรายการ : ดร.ชเนตตี ทินนาม
วิทยากร : ดร.โกสุม โอมพรนุวัฒน์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ อ.รัตนา ด้วยดี คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน