ศูนย์อ้างอิงด้านเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
227 views
0
0
"ศ.สพ.ญ.ดร.รุ่งทิพย์ ชวนชื่น หัวหน้าภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ศูนย์อ้างอิงด้านเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
• การแพร่กระจายของ "เชื้อดื้อยา" เกิดขึ้นได้อย่างไร เรื่องที่น่ากังวลคือ จะรู้ก็ต่อเมื่อเกิดผลแล้ว
• หน้าที่ของ "ศูนย์อ้างอิงด้านเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก" เกี่ยวกับงานด้านเชื้อดื้อยา
• การจัดการปัญหาเชื้อดื้อยาด้วยแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว คือ คน-สัตว์-สิ่งแวดล้อม
• การบริโภคเนื้อสัตว์กับการได้รับเชื้อดื้อยา
• เชื้อดื้อยาไม่ใช่ปัญหาใหม่ แต่เป็นปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น สิ่งสำคัญคือ ต้องมีวินัยในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตสมผล
__________________
รายการสัตวแพทย์สนทนา
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ศ.สพ.ญ.ดร.รุ่งทิพย์ ชวนชื่น หัวหน้าภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข และผู้อำนวยการศูนย์ติดตามการดื้อยาของเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ ภายใต้ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย