"ไหมไทย" จากอุตสาหกรรมสิ่งทอ สู่นวัตกรรมเพื่อการแพทย์
195 views
0
0
"ผศ.ดร.จุฑามาศ รัตนวราภรณ์ ประธานหลักสูตรสหสาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"
ไหมไทยกลายเป็นวัตกรรมเพื่อการแพทย์

เมื่อ "ไหมไทย" กลายเป็นวัสดุที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ คุณสมบัติสำคัญอะไรของไหมไทยที่สามารถนำไปประยุกต์เป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ และนำไปใช้อย่างไร

รถ CU กองหนุน | รถความดันบวกตรวจโควิด-19

รถกองหนุนเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถใกล้ชิด เข้าตรวจทำหัตถการและพูดคุยซักถามอาการของผู้กักตัวได้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น

รายการพูดจาประสาช่าง
ผู้ดำเนินรายการ: ผศ.ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ผศ.ดร.จุฑามาศ รัตนวราภรณ์ ประธานหลักสูตรสหสาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย