การปรับตัวของผู้สอนและผู้เรียนในการเรียนออนไลน์ยุค โควิด-19 ให้มีคุณภาพ น่าสนใจและบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
66 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล
ตำแหน่ง - ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านสื่อสารองค์กร บริหารแบรนด์ และนิสิตเก่าสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเด็น - การปรับตัวของผู้สอนและผู้เรียนในการเรียนออนไลน์ยุค โควิด-19 ให้มีคุณภาพ น่าสนใจและบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านสื่อสารองค์กร บริหารแบรนด์ และนิสิตเก่าสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวกับสถานีวิทยุจุฬาฯ ถึงระบบการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงที่เชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า ที่ผ่านมาก่อนมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เด็กนักเรียนบางส่วนก็มีการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์อยู่แล้ว ทั้งการเรียนพิเศษตามโรงเรียนกวดวิชาต่างๆ ทำให้คนที่เป็นผู้สอนมีความเชี่ยวชาญในการสอน ซึ่งถือว่าเป็นความคุ้นเคยที่มีมานาน แต่สิ่งที่ประสบปัญหาอย่างมากคือ ครูที่อยู่ในระบบการศึกษาตามปกติ ไม่มีความเชี่ยวชาญมากพอในการสอนแบบออนไลน์ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็ถือเป็นเรื่องที่ไม่มีทางเลือกมากนัก ดังนั้นก็ควรจะต้องทำใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ควรจะรอหรือหวังการเรียนการสอน กลับมาเป็นแบบออนไลน์หมือนเดิม จะไม่สามารถพัฒนาตนเองต่อไปได้

รายการเจาะข่าวเช้านี้