แนวทางการจัดการกระจายวัคซีน และผลข้างเคียงของวัคซีนป้องกันโควิด-19 ว่าอันตรายถึงชีวิตหรือไม่
65 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล
ตำแหน่ง - หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประเด็น - แนวทางการจัดการกระจายวัคซีน และผลข้างเคียงของวัคซีนป้องกันโควิด-19 ว่าอันตรายถึงชีวิตหรือไม่

รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวทางสถานีวิทยุจุฬาฯ ถึงแนวทางการจัดการกระจายวัคซีน ว่า ขณะนี้รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อกำหนดนโยบาย และแนวทางการให้วัคซีนของประเทศไทย โดยกลุ่มหมายที่จะได้รับก่อน มี 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 2.ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง หัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็ง เบาหวาน 3.ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และ 4.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19

ส่วนกรณีที่หน่วยงานท้องถิ่นเดินหน้าจัดหาวัคซีนฉีดให้ประชากรในจังหวัดถือเป็นแนวคิดที่ดี แต่ ควรพิจารณาร่วมกันกับส่วนกลางถึงความจำเป็น และอัตราประชากรกลุ่มเสี่ยงจำนวนมาก และรวมไว้ในแผนการฉีดวัคซีนกับส่วนกลางเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกัน ป้องกันความสับสน และทำให้การกระจายวัคซีนมีประสิทธิภาพ

รายการเจาะข่าวเช้านี้