ความสำคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่น เขตอำนาจการปกครอง และการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
58 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นายแสวง บุญมี
ตำแหน่ง - รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประเด็น - ความสำคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่น เขตอำนาจการปกครอง และการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวทางสถานีวิทยุจุฬาฯ ถึงความสำคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่น เขตอำนาจการปกครอง ว่า หน่วยงานการปกครองในประเทศไทย แบ่งออกเป็นหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีรูปแบบการบริหารงานแตกต่างกัน โดยการเลือกตั้งท้องถิ่นถือเป็นตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่วนรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละระดับจะมีกฎหมายเฉพาะ และมีอำนาจหน้าที่ของแต่ละพื้นที่ แต่จำเป็นต้องบริหารงานร่วมกัน เพื่อป้องกันปัญหาการทับซ้อน และบริการประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนั้นเมื่อประชาชนมีความเดือดร้อน เขตอำนาจการปกครองจะลงพื้นที่ดูแลในทันที

รายการเจาะข่าวเช้านี้