เรื่องสิ่งแวดล้อมที่ทำแบบเดิมไม่ได้แล้ว
94 views
0
0
"ตอนที่ 2"
เรื่องสิ่งแวดล้อมที่ทำแบบเดิมไม่ได้แล้ว

4. BCG Economy เป็นกรอบคิดในการพัฒนาชุมชน สังคม เศรษฐกิจของประเทศที่ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

5. การท่องเที่ยว ด้วยข้อมูลที่หาเองง่ายขึ้น ทำให้คนเริ่มมีทางเลือกในการท่องเที่ยวมากขึ้น คนจะไปที่ท่องเที่ยวยอดนิยมกันน้อยลง

6. Nexus น้ำ-พลังงาน-อาหาร การใช้ทรัพยากรต้นทางจะผ่านการคิดและทำเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน

7. Climate change การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่คาดการณ์ได้ยาก ทำให้กระบวนการผลิตและการใช้ต้องคิดทั้งวัฏจักร
_______________
รายการ envi insider
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์ นักประวัติศาสตร์
สรณัญช์ ชูฉัตร CEO, ETRAN (Thailand)