ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ ฉบับของคณะรัฐมนตรี : ปฏิรูปตำรวจได้จริงหรือไม่และประชาชนจะได้อะไร
190 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง
ตำแหน่ง - เลขาธิการพรรคประชาชาติ
ประเด็น - ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ ฉบับของคณะรัฐมนตรี : ปฏิรูปตำรวจได้จริงหรือไม่และประชาชนจะได้อะไร

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ กล่าวกับจุฬาฯเรดิโอพลัสถึง การปฏิรูปตำรวจว่า การบริหารบุคคลในงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ควรจะยึดหลักการในเรื่องของการทำงานของการให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ได้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นอิสระในการทำงาน เป็นที่พึ่งของประชาชนได้ โดยไม่จำเป็นต้องเข้าหาผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่มีอำนาจเพื่อให้ตนเองยังคงทำงานต่อไปได้หรือเติบโตในสายงานของตนเอง ซึ่งจะต้องให้เป็นไปตามหลักปรัชญาของตำรวจคือ การรับใช้ประชาชน ขณะเดียวกันการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ควรจบที่สถานีตำรวจที่เดียว และได้รับการกำกับควบคุมดูแลจากประชาชน

พร้อมระบุว่า หลักการของร่างกฎหมายที่ควรจะเป็น คือต้องทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีศักดิ์ศรีในการทำงานร่วมกับประชาชนและชุมชน เกิดการกระจายอำนาจ ดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้มีความปลอดภัย ให้สอดคล้องกับปรัชญาการทำงานในสมัยใหม่คือ ตำรวจมีหน้าที่ปกป้องสังคมและชุมชน เพื่อให้ได้รับความปลอดภัย

รายการเจาะข่าวเช้านี้