การเตรียมประกาศใช้ ร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวันที่ 1 เมษายนนี้ เพื่อให้บุคลากรครูยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ.
180 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์
ตำแหน่ง - เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็น - การเตรียมประกาศใช้ ร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวันที่ 1 เมษายนนี้ เพื่อให้บุคลากรครูยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ.

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กล่าวกับรายการเจาะข่าวเช้านี้ ถึงการเตรียมประกาศใช้ ร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวันที่ 1 เมษายนนี้ ว่า เจตนารมย์ของร่างประมวลจริยธรรมดังกล่าว มาจากร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ที่ต้องให้ภาครัฐจัดให้มีมาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการทุกสายงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานต้องกำหนดมาตรฐานจริยธรรมของตนเอง ขณะที่ข้าราชการครู และบุคลากรการศึกษา จำเป็นต้องทำประมวลจริยธรรมนี้ออกมาด้วยเช่นกัน สำหรับร่างจริยธรรมฉบับดังกล่าว จะเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ในเรื่องของคุณภาพและจริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี รวมถึงมีกระบวนการพัฒนาผู้ที่ประกอบอาชีพครูให้สู่มาตรฐานใหม่ที่จะเตรียมประกาศใช้

รายการเจาะข่าวเช้านี้