เส้นโปรตีนไข่ขาว
137 views
0
0
"ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

เส้นโปรตีนทำจากไข่ขาว 100% ไม่ผสมแป้ง ที่มาเกิดจากการได้รับโจทย์ว่ามีผู้ป่วยที่ต้องได้รับโปรตีนปริมาณมากต่อวัน ทำอย่างไรให้ผู้ป่วยยังสามารถกินไข่ขาวได้ปริมาณเดิมทุกวันและมีรสชาติอร่อยด้วย

มาทำความรู้จัก "เส้นโปรตีนไข่ขาว" จากงานวิจัยสู่การเข้าใจตลาด นวัตกรรมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการรอบตัวเรา
ผู้ดำเนินรายการ: รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ผศ.ดร.สถาพร งามอุโฆษ และ อ.ดร.ธันยวัน สวนทวี ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย