สิทธิสตรีคือสิทธิมนุษยชน
80 views
0
0

รายการสำนึกของสังคม
- ผู้ดำเนินรายการ นางสาวอารดา สุคนธสิทธิ์
- วิทยากร นาสาวอารีวรรณ จตุทอง ตำแหน่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ