สาหร่าย
75 views
0
0
"ผศ.ดร.อัญชิษฐา สัจจารักษ์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

สาหร่าย นอกจากเป็นนำมาทำเป็นอาหารแล้วยังถูกนำมาใช้ประโยชน์ในด้านอื่นด้วยนะ ที่มีคนนำสาหร่ายมาใช้ดูดซับก๊าซเรือนกระจก เรื่องนี้เป็นอย่างไร มารู้จักโครงสร้างสาหร่ายและประโยชน์ของสาหร่ายกัน

รายการรอบตัวเรา
ผู้ดำเนินรายการ: รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ผศ.ดร.อัญชิษฐา สัจจารักษ์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย