The Rise of Defi (Decentralized Finance) ตอนที่ 2
127 views
0
0
"DeFi ตอนที่ 2"

The Rise of DeFi (Decentralized Finance) การสร้างระบบการเงินใหม่ที่ไม่ต้องพึ่งตัวกลาง เรื่องนี้เป็นอย่างไร
• Defi มาจากไหน Defi ในปัจจุบันคืออะไร สิ่งที่เราคาดหวังจากศักยภาพของ Defi ในอนาคต
• Defi กับ tokenization และ blockchain เกี่ยวข้องกันอย่างไร
____________________
รายการ innovative wisdom
รศ.ดร.คณิสร์ แสงโชติ และ ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย